داریوش جعفری  

از ظهر تا عصر بلا بال و پرش ریختمی را خدا با دست خود در ساغرش ریختتا بانگ هل من ناصرش ایراد فرمودهمراه حلق اصغرش چشم ترش ریختوقت اذان حی علی خیرالعمل گفتنای اذان گوی علی اکبرش ریختدر پیش رویش قاسم احلي من عسل گفتجامش شکست و بوی مشک وعنبرش ریختباران چکید و قطره قطره آب... نایابدستان و چشم و آب و هم آب آورش ریختمحوِ نگاهِ ناظرِ این ماجرا بودتیغی به حلق آمد تمام حنجرش ریختاز راه آمد ساربان بالای گودالخون خدا!...انگشت با انگشترش ریختاز روی تل میدی

ادامه مطلب  

نرجسِ امام هادی جان  

سلام
همیشه این جور مواقع به یه حس عجیب ِ سردرگمی دچار میشم.
اینکه، نمیدونم کدومشون رو بیشتر دوست دارم.
اینکه هِی یکی یکی میان جلوی چشمم رو دیگه نمیتونم چشمم رو ازشون بردارم... و بعد بعدی و بعدی و بعدی...
حس عجیبیه...
فقط اینو میدونم که به طرز عجیب غریبی و حدی که بی حدِ همشون رو خییییلی دوست دارم.  و برخی رو بیشتر ;))
غرض اینکه، از دیشب که توی حال و هوای تولد امام هادی جانم افتاده ام، رفقا برام تبریک میفرستند که :" تولد عشقت مبارک"... و اونها میدونن حال

ادامه مطلب  

نرجسِ امام هادی جان  

سلام
همیشه این جور مواقع به یه حس عجیب ِ سردرگمی دچار میشم.
اینکه، نمیدونم کدومشون رو بیشتر دوست دارم.
اینکه هِی یکی یکی میان جلوی چشمم رو دیگه نمیتونم چشمم رو ازشون بردارم... و بعد بعدی و بعدی و بعدی...
حس عجیبیه...
فقط اینو میدونم که به طرز عجیب غریبی و حدی که بی حدِ همشون رو خییییلی دوست دارم.  و برخی رو بیشتر ;))
غرض اینکه، از دیشب که توی حال و هوای تولد امام هادی جانم افتاده ام، رفقا برام تبریک میفرستند که :" تولد عشقت مبارک"... و اونها میدونن حال

ادامه مطلب  

نرجسِ امام هادی جان  

سلام
همیشه این جور مواقع به یه حس عجیب ِ سردرگمی دچار میشم.
اینکه، نمیدونم کدومشون رو بیشتر دوست دارم.
اینکه هِی یکی یکی میان جلوی چشمم رو دیگه نمیتونم چشمم رو ازشون بردارم... و بعد بعدی و بعدی و بعدی...
حس عجیبیه...
فقط اینو میدونم که به طرز عجیب غریبی و حدی که بی حدِ همشون رو خییییلی دوست دارم.  و برخی رو بیشتر ;))
غرض اینکه، از دیشب که توی حال و هوای تولد امام هادی جانم افتاده ام، رفقا برام تبریک میفرستند که :" تولد عشقت مبارک"... و اونها میدونن حال

ادامه مطلب  

نرجسِ امام هادی جان  

سلام
همیشه این جور مواقع به یه حس عجیب ِ سردرگمی دچار میشم.
اینکه، نمیدونم کدومشون رو بیشتر دوست دارم.
اینکه هِی یکی یکی میان جلوی چشمم رو دیگه نمیتونم چشمم رو ازشون بردارم... و بعد بعدی و بعدی و بعدی...
حس عجیبیه...
فقط اینو میدونم که به طرز عجیب غریبی و حدی که بی حدِ همشون رو خییییلی دوست دارم.  و برخی رو بیشتر ;))
غرض اینکه، از دیشب که توی حال و هوای تولد امام هادی جانم افتاده ام، رفقا برام تبریک میفرستند که :" تولد عشقت مبارک"... و اونها میدونن حال

ادامه مطلب  

نرجسِ امام هادی جان  

سلام
همیشه این جور مواقع به یه حس عجیب ِ سردرگمی دچار میشم.
اینکه، نمیدونم کدومشون رو بیشتر دوست دارم.
اینکه هِی یکی یکی میان جلوی چشمم رو دیگه نمیتونم چشمم رو ازشون بردارم... و بعد بعدی و بعدی و بعدی...
حس عجیبیه...
فقط اینو میدونم که به طرز عجیب غریبی و حدی که بی حدِ همشون رو خییییلی دوست دارم.  و برخی رو بیشتر ;))
غرض اینکه، از دیشب که توی حال و هوای تولد امام هادی جانم افتاده ام، رفقا برام تبریک میفرستند که :" تولد عشقت مبارک"... و اونها میدونن حال

ادامه مطلب  

نرجسِ امام هادی جان  

سلام
همیشه این جور مواقع به یه حس عجیب ِ سردرگمی دچار میشم.
اینکه، نمیدونم کدومشون رو بیشتر دوست دارم.
اینکه هِی یکی یکی میان جلوی چشمم رو دیگه نمیتونم چشمم رو ازشون بردارم... و بعد بعدی و بعدی و بعدی...
حس عجیبیه...
فقط اینو میدونم که به طرز عجیب غریبی و حدی که بی حدِ همشون رو خییییلی دوست دارم.  و برخی رو بیشتر ;))
غرض اینکه، از دیشب که توی حال و هوای تولد امام هادی جانم افتاده ام، رفقا برام تبریک میفرستند که :" تولد عشقت مبارک"... و اونها میدونن حال

ادامه مطلب  

نرجسِ امام هادی جان  

سلام
همیشه این جور مواقع به یه حس عجیب ِ سردرگمی دچار میشم.
اینکه، نمیدونم کدومشون رو بیشتر دوست دارم.
اینکه هِی یکی یکی میان جلوی چشمم رو دیگه نمیتونم چشمم رو ازشون بردارم... و بعد بعدی و بعدی و بعدی...
حس عجیبیه...
فقط اینو میدونم که به طرز عجیب غریبی و حدی که بی حدِ همشون رو خییییلی دوست دارم.  و برخی رو بیشتر ;))
غرض اینکه، از دیشب که توی حال و هوای تولد امام هادی جانم افتاده ام، رفقا برام تبریک میفرستند که :" تولد عشقت مبارک"... و اونها میدونن حال

ادامه مطلب  

نرجسِ امام هادی جان  

سلام
همیشه این جور مواقع به یه حس عجیب ِ سردرگمی دچار میشم.
اینکه، نمیدونم کدومشون رو بیشتر دوست دارم.
اینکه هِی یکی یکی میان جلوی چشمم رو دیگه نمیتونم چشمم رو ازشون بردارم... و بعد بعدی و بعدی و بعدی...
حس عجیبیه...
فقط اینو میدونم که به طرز عجیب غریبی و حدی که بی حدِ همشون رو خییییلی دوست دارم.  و برخی رو بیشتر ;))
غرض اینکه، از دیشب که توی حال و هوای تولد امام هادی جانم افتاده ام، رفقا برام تبریک میفرستند که :" تولد عشقت مبارک"... و اونها میدونن حال

ادامه مطلب  

نرجسِ امام هادی جان  

سلام
همیشه این جور مواقع به یه حس عجیب ِ سردرگمی دچار میشم.
اینکه، نمیدونم کدومشون رو بیشتر دوست دارم.
اینکه هِی یکی یکی میان جلوی چشمم رو دیگه نمیتونم چشمم رو ازشون بردارم... و بعد بعدی و بعدی و بعدی...
حس عجیبیه...
فقط اینو میدونم که به طرز عجیب غریبی و حدی که بی حدِ همشون رو خییییلی دوست دارم.  و برخی رو بیشتر ;))
غرض اینکه، از دیشب که توی حال و هوای تولد امام هادی جانم افتاده ام، رفقا برام تبریک میفرستند که :" تولد عشقت مبارک"... و اونها میدونن حال

ادامه مطلب  

نرجسِ امام هادی جان  

سلام
همیشه این جور مواقع به یه حس عجیب ِ سردرگمی دچار میشم.
اینکه، نمیدونم کدومشون رو بیشتر دوست دارم.
اینکه هِی یکی یکی میان جلوی چشمم رو دیگه نمیتونم چشمم رو ازشون بردارم... و بعد بعدی و بعدی و بعدی...
حس عجیبیه...
فقط اینو میدونم که به طرز عجیب غریبی و حدی که بی حدِ همشون رو خییییلی دوست دارم.  و برخی رو بیشتر ;))
غرض اینکه، از دیشب که توی حال و هوای تولد امام هادی جانم افتاده ام، رفقا برام تبریک میفرستند که :" تولد عشقت مبارک"... و اونها میدونن حال

ادامه مطلب  

نرجسِ امام هادی جان  

سلام
همیشه این جور مواقع به یه حس عجیب ِ سردرگمی دچار میشم.
اینکه، نمیدونم کدومشون رو بیشتر دوست دارم.
اینکه هِی یکی یکی میان جلوی چشمم رو دیگه نمیتونم چشمم رو ازشون بردارم... و بعد بعدی و بعدی و بعدی...
حس عجیبیه...
فقط اینو میدونم که به طرز عجیب غریبی و حدی که بی حدِ همشون رو خییییلی دوست دارم.  و برخی رو بیشتر ;))
غرض اینکه، از دیشب که توی حال و هوای تولد امام هادی جانم افتاده ام، رفقا برام تبریک میفرستند که :" تولد عشقت مبارک"... و اونها میدونن حال

ادامه مطلب  

نرجسِ امام هادی جان  

سلام
همیشه این جور مواقع به یه حس عجیب ِ سردرگمی دچار میشم.
اینکه، نمیدونم کدومشون رو بیشتر دوست دارم.
اینکه هِی یکی یکی میان جلوی چشمم رو دیگه نمیتونم چشمم رو ازشون بردارم... و بعد بعدی و بعدی و بعدی...
حس عجیبیه...
فقط اینو میدونم که به طرز عجیب غریبی و حدی که بی حدِ همشون رو خییییلی دوست دارم.  و برخی رو بیشتر ;))
غرض اینکه، از دیشب که توی حال و هوای تولد امام هادی جانم افتاده ام، رفقا برام تبریک میفرستند که :" تولد عشقت مبارک"... و اونها میدونن حال

ادامه مطلب  

نرجسِ امام هادی جان  

سلام
همیشه این جور مواقع به یه حس عجیب ِ سردرگمی دچار میشم.
اینکه، نمیدونم کدومشون رو بیشتر دوست دارم.
اینکه هِی یکی یکی میان جلوی چشمم رو دیگه نمیتونم چشمم رو ازشون بردارم... و بعد بعدی و بعدی و بعدی...
حس عجیبیه...
فقط اینو میدونم که به طرز عجیب غریبی و حدی که بی حدِ همشون رو خییییلی دوست دارم.  و برخی رو بیشتر ;))
غرض اینکه، از دیشب که توی حال و هوای تولد امام هادی جانم افتاده ام، رفقا برام تبریک میفرستند که :" تولد عشقت مبارک"... و اونها میدونن حال

ادامه مطلب  

نرجسِ امام هادی جان  

سلام
همیشه این جور مواقع به یه حس عجیب ِ سردرگمی دچار میشم.
اینکه، نمیدونم کدومشون رو بیشتر دوست دارم.
اینکه هِی یکی یکی میان جلوی چشمم رو دیگه نمیتونم چشمم رو ازشون بردارم... و بعد بعدی و بعدی و بعدی...
حس عجیبیه...
فقط اینو میدونم که به طرز عجیب غریبی و حدی که بی حدِ همشون رو خییییلی دوست دارم.  و برخی رو بیشتر ;))
غرض اینکه، از دیشب که توی حال و هوای تولد امام هادی جانم افتاده ام، رفقا برام تبریک میفرستند که :" تولد عشقت مبارک"... و اونها میدونن حال

ادامه مطلب  

تفعل اینترنتی  

دل می‌رود ز دستم، صاحب دلان، خدا را!


دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

کشتی شکستگانیم، ای باد شُرطه، برخیز!
باشد که بازبینیم دیدار آشنا را

ده روز مهر گردون، افسانه است و افسون
نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

در حلقه گل و مل، خوش خواند دوش بلبل
هاتَ الصبوح هبوا، یا ایها السکارا!

ای صاحب کرامت! شکرانه سلامت
روزی تفقدی کن، درویش بی‌نوا را

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است:
«با دوستان مروت، با دشمنان مدارا»

در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند


ادامه مطلب  

بزرگ شدن باسن با رابطه از پشت ؟  

آیا رابطه از پشت باعث بزرگ شدن باسن می شــود ؟
برخلاف تصور بسیاری از خانمها رابطه زناشویی از مقعد باعث بزرگ شدن باسن
زنان نمی شود. در مطالب قبلی  گفته شــد کــه رابطه جنسی از پشت باعث
مشکلات زیادی در زنان می شــود امــا از نظر علمی ثابت نشده اســت کــه
رابطه جنسی از مقعد یــا آنال سکس باعث بزرگ شدن باسن شود.
آیا رابطه جنسی از مقعد باعث بزرگ شدن دهانه مقعد می شود؟
بله اسفنکتر دهانه مقعد در اثر فشار زیاد هنگام ورود آلت تناسلی تغییر
شکل می د

ادامه مطلب  

بزرگ شدن باسن با رابطه از پشت ؟  

آیا رابطه از پشت باعث بزرگ شدن باسن می شــود ؟
برخلاف تصور بسیاری از خانمها رابطه زناشویی از مقعد باعث بزرگ شدن باسن
زنان نمی شود. در مطالب قبلی  گفته شــد کــه رابطه جنسی از پشت باعث
مشکلات زیادی در زنان می شــود امــا از نظر علمی ثابت نشده اســت کــه
رابطه جنسی از مقعد یــا آنال سکس باعث بزرگ شدن باسن شود.
آیا رابطه جنسی از مقعد باعث بزرگ شدن دهانه مقعد می شود؟
بله اسفنکتر دهانه مقعد در اثر فشار زیاد هنگام ورود آلت تناسلی تغییر
شکل می د

ادامه مطلب  

بزرگ شدن باسن با رابطه از پشت ؟  

آیا رابطه از پشت باعث بزرگ شدن باسن می شــود ؟
برخلاف تصور بسیاری از خانمها رابطه زناشویی از مقعد باعث بزرگ شدن باسن
زنان نمی شود. در مطالب قبلی  گفته شــد کــه رابطه جنسی از پشت باعث
مشکلات زیادی در زنان می شــود امــا از نظر علمی ثابت نشده اســت کــه
رابطه جنسی از مقعد یــا آنال سکس باعث بزرگ شدن باسن شود.
آیا رابطه جنسی از مقعد باعث بزرگ شدن دهانه مقعد می شود؟
بله اسفنکتر دهانه مقعد در اثر فشار زیاد هنگام ورود آلت تناسلی تغییر
شکل می د

ادامه مطلب  

آیا س.ک.س باعث بزرگ شدن باسن می شود ؟  

آیا رابطه از پشت باعث بزرگ شدن باسن می شــود ؟
برخلاف تصور بسیاری از خانمها رابطه زناشویی از مقعد باعث بزرگ شدن باسن
زنان نمی شود. در مطالب قبلی  گفته شــد کــه رابطه جنسی از پشت باعث
مشکلات زیادی در زنان می شــود امــا از نظر علمی ثابت نشده اســت کــه
رابطه جنسی از مقعد یــا آنال سکس باعث بزرگ شدن باسن شود.
آیا رابطه جنسی از مقعد باعث بزرگ شدن دهانه مقعد می شود؟
بله اسفنکتر دهانه مقعد در اثر فشار زیاد هنگام ورود آلت تناسلی تغییر
شکل می دهد

ادامه مطلب  

آیا س.ک.س باعث بزرگ شدن باسن می شود ؟  

آیا رابطه از پشت باعث بزرگ شدن باسن می شــود ؟
برخلاف تصور بسیاری از خانمها رابطه زناشویی از مقعد باعث بزرگ شدن باسن
زنان نمی شود. در مطالب قبلی  گفته شــد کــه رابطه جنسی از پشت باعث
مشکلات زیادی در زنان می شــود امــا از نظر علمی ثابت نشده اســت کــه
رابطه جنسی از مقعد یــا آنال سکس باعث بزرگ شدن باسن شود.
آیا رابطه جنسی از مقعد باعث بزرگ شدن دهانه مقعد می شود؟
بله اسفنکتر دهانه مقعد در اثر فشار زیاد هنگام ورود آلت تناسلی تغییر
شکل می دهد

ادامه مطلب  

آیا س.ک.س باعث بزرگ شدن باسن می شود ؟  

آیا رابطه از پشت باعث بزرگ شدن باسن می شــود ؟
برخلاف تصور بسیاری از خانمها رابطه زناشویی از مقعد باعث بزرگ شدن باسن
زنان نمی شود. در مطالب قبلی  گفته شــد کــه رابطه جنسی از پشت باعث
مشکلات زیادی در زنان می شــود امــا از نظر علمی ثابت نشده اســت کــه
رابطه جنسی از مقعد یــا آنال سکس باعث بزرگ شدن باسن شود.
آیا رابطه جنسی از مقعد باعث بزرگ شدن دهانه مقعد می شود؟
بله اسفنکتر دهانه مقعد در اثر فشار زیاد هنگام ورود آلت تناسلی تغییر
شکل می دهد

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1