"زمانه"  

"بهار:مراقب خودت باش نگار،تو نباید اشتباه منو تکرار کنی.نگار:خیالت راحت باشه،من به این آسونی عاشق کسی نمیشم.بهار:عشق از کسی اجازه نمیگیره،وقتی میادسراغت که انتظارشو نداری.ساکته،اما وقتی حرف بزنه صدای بلندی داره.مثل جنگ میمونه،شروعش آسونه، خاتمه دادن بهش سخته،و فراموش کردنش تقریبا غیر ممکنه.نگار:چرا این حرفا رو میزنی بهار؟بهار:دنیا زشت و کثیف تر از اون چیزیه که فکرشو میکنی،آدما پیچیده تر و دروغگو تر از اون چیزی هستن که نشون  میدن.نگا

ادامه مطلب  

"زمانه"  

"بهار:مراقب خودت باش نگار،تو نباید اشتباه منو تکرار کنی.نگار:خیالت راحت باشه،من به این آسونی عاشق کسی نمیشم.بهار:عشق از کسی اجازه نمیگیره،وقتی میادسراغت که انتظارشو نداری.ساکته،اما وقتی حرف بزنه صدای بلندی داره.مثل جنگ میمونه،شروعش آسونه، خاتمه دادن بهش سخته،و فراموش کردنش تقریبا غیر ممکنه.نگار:چرا این حرفا رو میزنی بهار؟بهار:دنیا زشت و کثیف تر از اون چیزیه که فکرشو میکنی،آدما پیچیده تر و دروغگو تر از اون چیزی هستن که نشون  میدن.نگا

ادامه مطلب  

دینگ  

چیزى که درباره ى خودم کشف کردم این هست که جذب افرادى میشم که میدونم بهم آسیبى نخواهند رسوند! بطرز افراطى اینطورى هستم .. اگه الان با خودتون میگین خب مگه بقیه دنبال کسى اند که بهشون آسیب برسونه؟! میتونین براى پاسخ یکم به آدم ها و روابط اطرافتون دقیق شین ... و من افراط ام درباره این موضوع رو اختلالى در سطح همون افراد مازوخیسم میدونم !! و چیز دیگر اینکه تا دریافت  نکنم (حالا از هر طریقى ) اون فرد بهم حسى داره منم حسى نخواهم داشت... انگار در غیر

ادامه مطلب  

دینگ  

چیزى که درباره ى خودم کشف کردم این هست که جذب افرادى میشم که میدونم بهم آسیبى نخواهند رسوند! بطرز افراطى اینطورى هستم .. اگه الان با خودتون میگین خب مگه بقیه دنبال کسى اند که بهشون آسیب برسونه؟! میتونین براى پاسخ یکم به آدم ها و روابط اطرافتون دقیق شین ... و من افراط ام درباره این موضوع رو اختلالى در سطح همون افراد مازوخیسم میدونم !! و چیز دیگر اینکه تا دریافت  نکنم (حالا از هر طریقى ) اون فرد بهم حسى داره منم حسى نخواهم داشت... انگار در غیر

ادامه مطلب  

دینگ  

چیزى که درباره ى خودم کشف کردم این هست که جذب افرادى میشم که میدونم بهم آسیبى نخواهند رسوند! بطرز افراطى اینطورى هستم .. اگه الان با خودتون میگین خب مگه بقیه دنبال کسى اند که بهشون آسیب برسونه؟! میتونین براى پاسخ یکم به آدم ها و روابط اطرافتون دقیق شین ... و من افراط ام درباره این موضوع رو اختلالى در سطح همون افراد مازوخیسم میدونم !! و چیز دیگر اینکه تا دریافت  نکنم (حالا از هر طریقى ) اون فرد بهم حسى داره منم حسى نخواهم داشت... انگار در غیر

ادامه مطلب  

دینگ  

چیزى که درباره ى خودم کشف کردم این هست که جذب افرادى میشم که میدونم بهم آسیبى نخواهند رسوند! بطرز افراطى اینطورى هستم .. اگه الان با خودتون میگین خب مگه بقیه دنبال کسى اند که بهشون آسیب برسونه؟! میتونین براى پاسخ یکم به آدم ها و روابط اطرافتون دقیق شین ... و من افراط ام درباره این موضوع رو اختلالى در سطح همون افراد مازوخیسم میدونم !! و چیز دیگر اینکه تا دریافت  نکنم (حالا از هر طریقى ) اون فرد بهم حسى داره منم حسى نخواهم داشت... انگار در غیر

ادامه مطلب  

دینگ  

چیزى که درباره ى خودم کشف کردم این هست که جذب افرادى میشم که میدونم بهم آسیبى نخواهند رسوند! بطرز افراطى اینطورى هستم .. اگه الان با خودتون میگین خب مگه بقیه دنبال کسى اند که بهشون آسیب برسونه؟! میتونین براى پاسخ یکم به آدم ها و روابط اطرافتون دقیق شین ... و من افراط ام درباره این موضوع رو اختلالى در سطح همون افراد مازوخیسم میدونم !! و چیز دیگر اینکه تا دریافت  نکنم (حالا از هر طریقى ) اون فرد بهم حسى داره منم حسى نخواهم داشت... انگار در غیر

ادامه مطلب  

دینگ  

چیزى که درباره ى خودم کشف کردم این هست که جذب افرادى میشم که میدونم بهم آسیبى نخواهند رسوند! بطرز افراطى اینطورى هستم .. اگه الان با خودتون میگین خب مگه بقیه دنبال کسى اند که بهشون آسیب برسونه؟! میتونین براى پاسخ یکم به آدم ها و روابط اطرافتون دقیق شین ... و من افراط ام درباره این موضوع رو اختلالى در سطح همون افراد مازوخیسم میدونم !! و چیز دیگر اینکه تا دریافت  نکنم (حالا از هر طریقى ) اون فرد بهم حسى داره منم حسى نخواهم داشت... انگار در غیر

ادامه مطلب  

دینگ  

چیزى که درباره ى خودم کشف کردم این هست که جذب افرادى میشم که میدونم بهم آسیبى نخواهند رسوند! بطرز افراطى اینطورى هستم .. اگه الان با خودتون میگین خب مگه بقیه دنبال کسى اند که بهشون آسیب برسونه؟! میتونین براى پاسخ یکم به آدم ها و روابط اطرافتون دقیق شین ... و من افراط ام درباره این موضوع رو اختلالى در سطح همون افراد مازوخیسم میدونم !! و چیز دیگر اینکه تا دریافت  نکنم (حالا از هر طریقى ) اون فرد بهم حسى داره منم حسى نخواهم داشت... انگار در غیر

ادامه مطلب  

دینگ  

چیزى که درباره ى خودم کشف کردم این هست که جذب افرادى میشم که میدونم بهم آسیبى نخواهند رسوند! بطرز افراطى اینطورى هستم .. اگه الان با خودتون میگین خب مگه بقیه دنبال کسى اند که بهشون آسیب برسونه؟! میتونین براى پاسخ یکم به آدم ها و روابط اطرافتون دقیق شین ... و من افراط ام درباره این موضوع رو اختلالى در سطح همون افراد مازوخیسم میدونم !! و چیز دیگر اینکه تا دریافت  نکنم (حالا از هر طریقى ) اون فرد بهم حسى داره منم حسى نخواهم داشت... انگار در غیر

ادامه مطلب  

دینگ  

چیزى که درباره ى خودم کشف کردم این هست که جذب افرادى میشم که میدونم بهم آسیبى نخواهند رسوند! بطرز افراطى اینطورى هستم .. اگه الان با خودتون میگین خب مگه بقیه دنبال کسى اند که بهشون آسیب برسونه؟! میتونین براى پاسخ یکم به آدم ها و روابط اطرافتون دقیق شین ... و من افراط ام درباره این موضوع رو اختلالى در سطح همون افراد مازوخیسم میدونم !! و چیز دیگر اینکه تا دریافت  نکنم (حالا از هر طریقى ) اون فرد بهم حسى داره منم حسى نخواهم داشت... انگار در غیر

ادامه مطلب  

سخته  

خدا می دونه چی به من گذشتهدلم از همه، از خودم شکستههر چی که بوده پاشیده از هممثل یه بغض در هم شکستهخودم در را رو بستم و رفتمتو خواستی اما ... من برنگشتمنفس کشیدم با نفس تومن سنگ نبودم اخر شکستمسخته،دلتنگی سخته، قد یه ساله برام یه لحظهتلخه، تنهایی تلخه، بی کسی بدترین درده ...بسه،خود خوری بسه، تا که شب و روز تنم بلرزهعشقت در حد حرفه، بودنت با من یه عادت محضهتو بیداری چقدر کابوس دیدمنمی تونی بفهمی چی کشیدم............................................باید بتونم  تن

ادامه مطلب  

سخته  

خدا می دونه چی به من گذشتهدلم از همه، از خودم شکستههر چی که بوده پاشیده از هممثل یه بغض در هم شکستهخودم در را رو بستم و رفتمتو خواستی اما ... من برنگشتمنفس کشیدم با نفس تومن سنگ نبودم اخر شکستمسخته،دلتنگی سخته، قد یه ساله برام یه لحظهتلخه، تنهایی تلخه، بی کسی بدترین درده ...بسه،خود خوری بسه، تا که شب و روز تنم بلرزهعشقت در حد حرفه، بودنت با من یه عادت محضهتو بیداری چقدر کابوس دیدمنمی تونی بفهمی چی کشیدم............................................باید بتونم  تن

ادامه مطلب  

سخته  

خدا می دونه چی به من گذشتهدلم از همه، از خودم شکستههر چی که بوده پاشیده از هممثل یه بغض در هم شکستهخودم در را رو بستم و رفتمتو خواستی اما ... من برنگشتمنفس کشیدم با نفس تومن سنگ نبودم اخر شکستمسخته،دلتنگی سخته، قد یه ساله برام یه لحظهتلخه، تنهایی تلخه، بی کسی بدترین درده ...بسه،خود خوری بسه، تا که شب و روز تنم بلرزهعشقت در حد حرفه، بودنت با من یه عادت محضهتو بیداری چقدر کابوس دیدمنمی تونی بفهمی چی کشیدم............................................باید بتونم  تن

ادامه مطلب  

دلم خون  

دلم خون ای یار
ازاین جور روزگار
هنوزم خرابم،خراب درشب تار
جهان دلفریب و ستایش فریب
نیایش به تزویر برایم نهیب
خدارفت از اینجا توگویی نبودش
چه ظلمها که بودو ولی اوندیدش
هنوزم به عدل علی غارتم من
خداپس کجا رفت که مارا ندیدش
شبم تیره و تار طلوعی ندارم
غروبم سیاه وسپیده ندارم
دلم خون ای یارامیدی ندارم
من دل شکسته نگاری ندارم
هنوزم خرابم خراب جفایش
امیدی به آبادی دل ندارم
یه عمرخمارنگاه توهستم
به یادم که آیی زعشق تومستم
نبودی ببینی شکس

ادامه مطلب  

دلم خون  

دلم خون ای یار
ازاین جور روزگار
هنوزم خرابم،خراب درشب تار
جهان دلفریب و ستایش فریب
نیایش به تزویر برایم نهیب
خدارفت از اینجا توگویی نبودش
چه ظلمها که بودو ولی اوندیدش
هنوزم به عدل علی غارتم من
خداپس کجا رفت که مارا ندیدش
شبم تیره و تار طلوعی ندارم
غروبم سیاه وسپیده ندارم
دلم خون ای یارامیدی ندارم
من دل شکسته نگاری ندارم
هنوزم خرابم خراب جفایش
امیدی به آبادی دل ندارم
یه عمرخمارنگاه توهستم
به یادم که آیی زعشق تومستم
نبودی ببینی شکس

ادامه مطلب  

بیزار  

تو از رنج‌های من برای فراموش کردنت چیزی نمی‌دانیهیچ کس نمی‌‌داندهیچ کس جز خودم و همان خدائی که دیگر دوستم ندارد و دیگر دوستش ندارم!مثل یک پلنگ وحشی با خودم دست و پنجه نرم می‌کنمخودم با خودم حرف می‌‌زنم میگذارم یک دیوانه که خودش را به زور در سرم جا داده نصیحتم کند.شب‌ها ، این شب‌های تاریک  طولانی بی‌ پدرحرف‌های توآخرین حرف‌های تو شکل یک سگ هار می‌‌شوندسگی‌ که وحشی تر از قبل وجود مرا می‌‌درد و می‌‌درد و می‌‌درد..

ادامه مطلب  

اجازه دارم آرزویت کنم؟...  

اجازه میدهی آرزویت کنم !؟؟
من از خیرِ در آغوش گرفتنت گذشتم...
بگذار دلخوشِ رویاهایم باشم بگذار همه بگویند
 
بیچاره-دیوانه-شده
 
من کاری با این حرف ها ندارم فقط-میخواهم
صبح ها زودتر از تو بیدار شوم موهایت را شانه کنم
دکمه های پیراهنت را ببندم
دستم را روی صورتت بکشم..
واااای دستم را رویِ صورتت بکشم...
یعنی تا این حد اجازه دارم در رویاهایم نزدیکت شوم !؟؟
من اصلا از تو توقعِ محبت هم ندارم
میدانی دوست داشتنِ تو نیازِ من است
مثلِ نیازِ ماهی به آب م

ادامه مطلب  

اجازه نمی دهم دوباره چاق شوم!  

دکتر کرمانی گفت و گوی تصویری ما را با این رکورددار با اراده و موفق سایت دکتر کرمانی تماشا کنید. اجازه نمی دهم دوباره چاق شوم! رژیم لاغری, کاهش وزن,تنالینک های دانلود: دانلود کیفیت 180p | دانلود کیفیت 270p | دانلود کیفیت 360p | دانلود کیفیت 720p |

ادامه مطلب  

اجازه نمی دهم دوباره چاق شوم!  

دکتر کرمانی گفت و گوی تصویری ما را با این رکورددار با اراده و موفق سایت دکتر کرمانی تماشا کنید. اجازه نمی دهم دوباره چاق شوم! رژیم لاغری, کاهش وزن,تنالینک های دانلود: دانلود کیفیت 180p | دانلود کیفیت 270p | دانلود کیفیت 360p | دانلود کیفیت 720p |

ادامه مطلب  

اجازه نمی دهم دوباره چاق شوم!  

دکتر کرمانی گفت و گوی تصویری ما را با این رکورددار با اراده و موفق سایت دکتر کرمانی تماشا کنید. اجازه نمی دهم دوباره چاق شوم! رژیم لاغری, کاهش وزن,تنالینک های دانلود: دانلود کیفیت 180p | دانلود کیفیت 270p | دانلود کیفیت 360p | دانلود کیفیت 720p |

ادامه مطلب  

اجازه نمی دهم دوباره چاق شوم!  

دکتر کرمانی گفت و گوی تصویری ما را با این رکورددار با اراده و موفق سایت دکتر کرمانی تماشا کنید. اجازه نمی دهم دوباره چاق شوم! رژیم لاغری, کاهش وزن,تنالینک های دانلود: دانلود کیفیت 180p | دانلود کیفیت 270p | دانلود کیفیت 360p | دانلود کیفیت 720p |

ادامه مطلب  

اجازه نمی دهم دوباره چاق شوم!  

دکتر کرمانی گفت و گوی تصویری ما را با این رکورددار با اراده و موفق سایت دکتر کرمانی تماشا کنید. اجازه نمی دهم دوباره چاق شوم! رژیم لاغری, کاهش وزن,تنالینک های دانلود: دانلود کیفیت 180p | دانلود کیفیت 270p | دانلود کیفیت 360p | دانلود کیفیت 720p |

ادامه مطلب  

اجازه نمی دهم دوباره چاق شوم!  

دکتر کرمانی گفت و گوی تصویری ما را با این رکورددار با اراده و موفق سایت دکتر کرمانی تماشا کنید. اجازه نمی دهم دوباره چاق شوم! رژیم لاغری, کاهش وزن,تنالینک های دانلود: دانلود کیفیت 180p | دانلود کیفیت 270p | دانلود کیفیت 360p | دانلود کیفیت 720p |

ادامه مطلب  

اجازه نمی دهم دوباره چاق شوم!  

دکتر کرمانی گفت و گوی تصویری ما را با این رکورددار با اراده و موفق سایت دکتر کرمانی تماشا کنید. اجازه نمی دهم دوباره چاق شوم! رژیم لاغری, کاهش وزن,تنالینک های دانلود: دانلود کیفیت 180p | دانلود کیفیت 270p | دانلود کیفیت 360p | دانلود کیفیت 720p |

ادامه مطلب  

اجازه نمی دهم دوباره چاق شوم!  

دکتر کرمانی گفت و گوی تصویری ما را با این رکورددار با اراده و موفق سایت دکتر کرمانی تماشا کنید. اجازه نمی دهم دوباره چاق شوم! رژیم لاغری, کاهش وزن,تنالینک های دانلود: دانلود کیفیت 180p | دانلود کیفیت 270p | دانلود کیفیت 360p | دانلود کیفیت 720p |

ادامه مطلب  

اجازه نمی دهم دوباره چاق شوم!  

دکتر کرمانی گفت و گوی تصویری ما را با این رکورددار با اراده و موفق سایت دکتر کرمانی تماشا کنید. اجازه نمی دهم دوباره چاق شوم! رژیم لاغری, کاهش وزن,تنالینک های دانلود: دانلود کیفیت 180p | دانلود کیفیت 270p | دانلود کیفیت 360p | دانلود کیفیت 720p |

ادامه مطلب  

اجازه نمی دهم دوباره چاق شوم!  

دکتر کرمانی گفت و گوی تصویری ما را با این رکورددار با اراده و موفق سایت دکتر کرمانی تماشا کنید. اجازه نمی دهم دوباره چاق شوم! رژیم لاغری, کاهش وزن,تنالینک های دانلود: دانلود کیفیت 180p | دانلود کیفیت 270p | دانلود کیفیت 360p | دانلود کیفیت 720p |

ادامه مطلب  

اجازه نمی دهم دوباره چاق شوم!  

دکتر کرمانی گفت و گوی تصویری ما را با این رکورددار با اراده و موفق سایت دکتر کرمانی تماشا کنید. اجازه نمی دهم دوباره چاق شوم! رژیم لاغری, کاهش وزن,تنالینک های دانلود: دانلود کیفیت 180p | دانلود کیفیت 270p | دانلود کیفیت 360p | دانلود کیفیت 720p |

ادامه مطلب  

ما قهرمانیم چون...  

پرسپولیس بعد ده سال بدبخت اجازه دادیم قهرمان بشه دیگه تعداد خودکشی پرسپولیسی‌ها داشت مسئله میشد واقعا استقلال قهرمان واقعیه که اجازه داد نیازمندان به رفع خطر افسردگی و پوچی از خودکشی ناشی از افسردگی و سرافکندگی نجات پیدا کنن خدا خیرتان بدهد بنی ادم اعضای یکدیگرند حالا پرسپولیس کجاس مهم نیست مهم اینه که عضو بالاخره حالا هرجا 

ادامه مطلب  

منفی گرایی  

دیروز جلسهء تله زندگی منفی گرایی و بدبینی بود و صحبت از اینکه حال خوب و حال بد هر دو موقتی و ناپایدار هستند و این خود ما هستیم که به بعضی از احساسات می چسبیم و اجازه نمی دهیم براحتی از ذهنمان فرار کنند. شاید برای همین به نظر می رسد که شادی ها و خوشی ها عمر کوتاهتری دارند چون ما عادت نداریم به احساسات خوب و خوش دامن بزنیم، در عوض تا می توانیم به حال بد می چسبیم و اجازه نمی دهیم سر وقت خودش برود پی کارش!

ادامه مطلب  

 

پدر آسمانی، خدای زنده با درود و سپاس به،حضور پر جلال تو آمده ایم  تا ترا به خاطر قدوسیتت، به خاطر رحمتت و بزرگی و عظمت ات سپاس گویئم. تو را شکر میکنیم ای رحیم و بزرگوار که ما  فرزندان تو هستیم و اجازه میدهی ترا پدر خطاب کنیم. پدر جان ما را مدد کن تا فرزندان شایسته ای برای تو باشیم، ضعف هایمان را به ما نشان بده تا در اصلاح آن بکوشیم و نقطه قوت ما گردد برای جلال نام مقدس ات. ما را به حال خود رها مکن و اجازه بده روح القدس عزیزجای پای ترا در زندگی

ادامه مطلب  

 

پدر آسمانی، خدای زنده با درود و سپاس به،حضور پر جلال تو آمده ایم  تا ترا به خاطر قدوسیتت، به خاطر رحمتت و بزرگی و عظمت ات سپاس گویئم. تو را شکر میکنیم ای رحیم و بزرگوار که ما  فرزندان تو هستیم و اجازه میدهی ترا پدر خطاب کنیم. پدر جان ما را مدد کن تا فرزندان شایسته ای برای تو باشیم، ضعف هایمان را به ما نشان بده تا در اصلاح آن بکوشیم و نقطه قوت ما گردد برای جلال نام مقدس ات. ما را به حال خود رها مکن و اجازه بده روح القدس عزیزجای پای ترا در زندگی

ادامه مطلب  

دیدگاه تجاری در طبابت پوست  

⛔️✋️ اگر ریزش مو دارید نسخه های گرانقیمت دارویی را رها کنید✋️⛔️اگر ریزش مو دارید از درمانهای خانگی و اصلاح تغذیه و خواب منظم و کاهش استرس و عدم مصرف شامپوهای خارجی استفاده کنید.راه درمان‌ خانگی ریزش مو:✅ روغن نارگیل:کمی روغن نارگیل را گرم کنید و آن را بر روی ریشه مو بگذارید و به آرامی ماساژ دهید. اجازه دهید یک شب روی موها بماند و صبح روز بعد بشویید.✅ آب پیاز:پیاز سرشار از سولفور است و با افزایش تولید کلاژن، باعث رشد موها می‌شود.  آ

ادامه مطلب  

اجازه اوتانازی دادند به نوجوان ۱۷ ساله در بلژیک  

[ad_1] اجازه اوتانازی دادند به نوجوان ۱۷ ساله در بلژیک دانش > پزشکی - همشهری آنلاین:رئیس کمیته ملی اوتانازی (مرگ ترحم‌آمیز) بلژیک اعلام کرد یک نوجوان ۱۷ ساله اجازه خودکشی با پزشک را پیدا کرده اســت که نخستین مورد مرگ یک فرد صغیر بر اساس مقررات قانونی کردن اوتانازی برای همه افراد در همه سنین در این کشور اســت. به گزارش رویترز ویم دیستلمانس که رئیس کمیته فدرال کنترل و ارزیابی او

ادامه مطلب  

اجازه اوتانازی دادند به نوجوان ۱۷ ساله در بلژیک  

[ad_1] اجازه اوتانازی دادند به نوجوان ۱۷ ساله در بلژیک دانش > پزشکی - همشهری آنلاین:رئیس کمیته ملی اوتانازی (مرگ ترحم‌آمیز) بلژیک اعلام کرد یک نوجوان ۱۷ ساله اجازه خودکشی با پزشک را پیدا کرده اســت که نخستین مورد مرگ یک فرد صغیر بر اساس مقررات قانونی کردن اوتانازی برای همه افراد در همه سنین در این کشور اســت. به گزارش رویترز ویم دیستلمانس که رئیس کمیته فدرال کنترل و ارزیابی او

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1