نظام سياسي مطلوب در فلسفه سياسي مقام معظم رهبري. چاپ در مجله معر

نظام سياسي مطلوب در فلسفه سياسي مقام معظم رهبري


 


چکيده


مردم سالاري اسلامي، نظام سياسي مطلوب در فلسفه سياسي مقام معظم رهبري است. ايشان با رويکردهاي مختلفي از جمله فقه سياسي، کلام سياسي و فلسفه سياسي، اين نظريه را مطرح کرده است در اين مقاله، با روشي تحليلي به تبيين اين نظريه با رويکرد فلسفه سياسي مي­پردازيم. هدف اين نوشتار تبيين يکي از مهمترين موضوعات فلسفه سياسي توسط مؤثرترين متفکر اسلامي در دوره و زماني است که جامعه اسلامي به شدت نيازمند به آن است. نظريه مردم سالاري اسلامي، با توجه به مباني برگرفته از شرع مقدس اسلام همچون توحيد در خالقيت و مالکيت و علم بي­پايان الهي، اداره امور جامعه و حکومت را در عصر غيبت، امري الهي­ مي­داند که مردم يکي از پايه­هاي اعمال مشروعيت آن هستند و شاخصه­هايي همچون توجه به تربيت ديني و اخلاقي، خدمت رساني، پاسخ­گويي و توجه به رضايت مردم، دارد. امتياز مردم سالاري اسلامي که طي سه دهه کارايي خودش را نشان داده است، اين است که ضمن برخورداري از رأي مردم، وجود ضوابطي همچون علم، عدالت و تدبير را براي مشروعيت حکومت و تأمين سعادت بشري، شرط مي­داند.


 


کليدواژه‌ها: اسلام، ولايت، قانون­گذاري و مردم سالاري،


منبع این نوشته : منبع
سياسي ,فلسفه ,مردم ,اسلامي ,توجه ,نظريه ,فلسفه سياسي ,مقام معظم ,نظام سياسي ,سياسي مقام ,سياسي مطلوب ,نظام سياسي مطلوب